Placówka opiekuńczo-wychowawcza


Do zadań własnych powiatu, w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, należy między innymi:

1. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.

Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej może być umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:
- interwencyjnego (pogotowie opiekuńcze),
- rodzinnego (rodzinny dom dziecka),
- socjalizacyjnego (dom dziecka).
Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia.
Pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.
W realizacji powyższego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle współpracuje z sądem, kuratorami, ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi.

Na terenie naszego powiatu funkcjonuje całodobowa placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Giżycach     (http://www.powgizyce.pl/ )


2. Realizacja porozumień pomiędzy powiatami dotyczących dzieci umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

3. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, również na terenie innego powiatu.
Za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka a także opiekunowie prawni. Powyższą opłatę ustala, w drodze decyzji administracyjnej, PCPR. Rada Powiatu w Sochaczewie w dniu 29.06.2007r. uchwałą nr XII/52/2007 określiła warunki częściowego albo całkowitego zwalniania rodziców , osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub pełnoletniego wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

4. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Osoba pełnoletnia opuszczająca niektóre typy placówek zostaje objęta pomocą, mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą:
1) pieniężną na usamodzielnienie,
2) pieniężną na kontynuowanie nauki,
3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
4) w uzyskaniu zatrudnienia,
5) na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.

Przyznanie ww. form pomocy dotyczy osób opuszczających niżej wymienione typy placówek:
o całodobowe placówki opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego i socjalizacyjnego,
o domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
o domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
o zakłady poprawcze,
o specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
o schroniska dla nieletnich,
o młodzieżowe ośrodki socjoterapii (zapewniające całodobową opiekę),
o młodzieżowe ośrodki wychowawcze.