O nas


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie zostało utworzone uchwałą Rady Powiatu Nr VII/ 31 / 99 z dnia 14 maja 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej, należące do właściwości Starosty, z wyjątkiem tworzenia, łączenia, dzielenia, likwidacji jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wynikających z ustawy o pomocy społecznej, innych ustaw, przepisów wykonawczych i zawartych porozumień.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie,
jest jednostką organizacyjną Powiatu Sochaczewskiego, działającą na podstawie:
• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr.64 poz. 593 z późn. zm.) oraz innych ustaw,
• statutu ,
• regulaminu organizacyjnego.

Zgodnie z art.19 i art.20 ustawą o pomocy społecznej, do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat należy:

Zadania realizowane bezpośrednio przez PCPR można ująć w grupy:

I. Opieka nad rodziną i dzieckiem (rodziny zastępcze, placówki, integracja ze środowiskiem):
1) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie
wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej
opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;
2) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki
rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno –
opiekuńczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym
placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie
programów pomocy dziecku i rodzinie;
3) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych
placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie
innego powiatu;
4) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego
i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze
oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno –
wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii
zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
5) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do
życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego
i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze
oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno –
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
mających braki w przystosowaniu się;

II. Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych:
1. Rehabilitacja społeczna, w tym:
• Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
• Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, architektonicznych i technicznych,
• Warsztaty Terapii Zajęciowej,
• Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych,
• Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki (orga. i jednostki).

III. Pomoc dla cudzoziemców:
1) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status
uchodźcy;
2) udzielanie cudzoziemcom pomocy z zakresu interwencji kryzysowej,
3) finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych
i rodzinach zastępczych dzieci cudzoziemskich.
4) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te
osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

IV. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego;     
a/udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
b/szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
c/doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej z terenu powiatu;
Ponadto:
opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

V.Zadania z zakresu interwencji kryzysowej i wsparcia
• Udzielanie szybkiej doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej
• Prowadzenie poradnictwa rodzinnego
• Prowadzenie mediacji małżeńskich i rodzinnych
• Zabezpieczanie miejsc hostelowych w nagłych sytuacjach kryzysowych przez krótki okres czasu
• Pomaganie w znalezieniu miejsca pobytu osobie/rodzinie w innym ośrodku (np. domy samotnej matki, domy dla bezdomnych, ośrodki dla osób uzależnionych, zakłady opiekuńczo-lecznicze itp.)
• Organizowanie grup wsparcia dla osób będących ofiarami przemocy
• Prowadzenie indywidualnego programu pomocy dla ofiar przemocy, dzieci dotkniętych przemocą oraz dla sprawców przemocy
• Organizowanie spotkań i warsztatów